W zakadce "Aktualnoci" zamieszczono aktualne wersje wzorw wnioskw o przyznanie pomocy oraz innych dokumentw dotyczcych perspektywy PROW na lata 2014-2020!
Wdraanie lokalnych strategii rozwoju
Dziaanie ma na celu umoliwienie mieszkacom obszaru objtego Lokaln Strategi Rozwoju (gminy: Lisia Gra, Tarnw, Skrzyszw, Wietrzychowice, abno, Wierzchosawice) realizacji operacji w ramach tej Strategii. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) powinna przyczyni si do poprawy jakoci ycia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywnoci lokalnych spoecznoci oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

LSR jest to dokument opracowany przez lokaln spoeczno wiejsk, ktry stanowi podstaw ubiegania si o wybr LGD do realizacji LSR. Skada si ona z wielu rozdziaw opisujcych rne aspekty planowanej dziaalnoci LGD, wskazuje kierunki dziaania, ujte w ramach celw gwnych, celw szczegowych oraz przedsiwzi, ktre mog zdynamizowa rozwj obszarw objtych LSR.

W ramach realizacji LSR, ocenionych przez samorzd wojewdztwa, LGD wybiera operacje do realizacji w ramach rodkw przyznanych do realizacji strategii. Pracownicy LGD pomagaj wnioskodawcom w przygotowaniu wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Wdraanie LSR?. Wnioski te mog dotyczy operacji kwalifikujcych si do udzielenia pomocy w ramach dziaa osi 3 ? Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej:

inne projekty zwane dalej ?Maymi projektami?, ktre nie kwalifikuj si do wsparcia w ramach dziaa osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celw tej osi, tj. poprawy jakoci ycia lub wikszego zrnicowania dziaalnoci gospodarczej na obszarze dziaania LGD.

UWAGA! Aby operacja moga by realizowana w ramach dziaania Wdraanie lokalnych strategii rozwoju, musi by zgodna z LSR i musi zosta wybrana przez organ decyzyjny LGD do finansowania ze rodkw LSR.

ZANIM ZOYSZ WNIOSEK W LGD ZWR UWAG NA:
1. CZY WNIOSEK UZUPENIE ZGODNIE Z INSTRUKCJ JEGO WYPENIENIA
2. CZY WNIOSEK ZOSTA UZUPENIONY WE WSZYSTKICH WYMAGANYCH POLACH, SZCZEGLNIE ZWR UWAG NA POLA, KTRYCH NIEWYPENIENIE SKUTKUJE ODMOW PRZYZNANIA POMOCY. PRZECZYTAJ DOKADNIE FORMULARZ WNIOSKU ORAZ INSTRUKCJ WYPENIENIA
3. CZY WNIOSEK ZAWIERA WSZYSTKIE NIEZBDNE ZACZNIKI, W SZCZEGLNOCI NALEY ZWRCI UWAG NA DOKUMENTY, KTRYCH NIEDOSTARCZENIE SKUTKUJE ODMOW PRZYZNANIA POMOCY.
4. CZY W CZʦCI OPISOWEJ WNIOSKU ZOSTAY ZAWARTE WYCZERPUJCE INFORMACJE, DZIKI KTRYM RADA DECYZYJNA STOWARZYSZENIA ?ZIELONY PIERCIE TARNOWA? BDZIE W STANIE JEDNOZNACZNIE OKRELI CZY WNIOSEK JEST ZGODNY Z LOKALN STRATEGI ROZWOJU
5. CZY W PRZYPADKU DZIAA: "RӯNICOWANIE W KIERUNKU DZIAALNOCI NIEROLNICZEJ" ORAZ "TWORZENIE I ROZWJ MIKROPRZEDSIBIORSTW" JEST SPORZDZONY W WERSJI SAMOLICZCEJ ORAZ CZY ZOSTA WYPENIONY ZGODNIE Z INSTRUKCJ
6. CZY SKADANY WNIOSEK JEST WYDRUKIEM CAEGO SKOROSZYTU ELEKTRONICZNEJ WERSJI UDOSTPNIONEJ W EXCELU
7. CZY WNIOSEK ZOSTA PODPISANY WASNORCZNIE PRZEZ WNIOSKODAWC /OSOB REPREZENTUJC WNIOSKODAWC / PENOMOCNIKA WE WSZYSTKICH WYMAGANYCH DO TEGO MIEJSCACH

Broszura informacyjna dla beneficjentw